-10% za zakupy od 350 zł: SEXY10

Zamów do 13:00 - Wyślemy dziś

Anonimowa paczka Paczkomat 24h

-10% za zakupy od 350 zł: SEXY10

Zamów do 13:00 - Wyślemy dziś

Anonimowa paczka Paczkomat 24h

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego sexyone.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sexyone.pl. przez Monduero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bezrzeczu przy ul. Podleśnej 17, 71-216 Bezrzecze, NIP: 8513259925, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin –Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000901834, kapitał zakładowy 5 000 zł
  2. Warunki określone w tym regulaminie zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie ze Sklepu pod adresem sexyone.pl. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych standardowych warunków korzystania z Witryny.
  3. Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać ze Sklepu
  4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu
  5. Informacje o Towarach w Sklepie Sexyone m.in. opisy, ceny, dostępność stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  6. Obsługa klienta Sklepu Sexyone dostępna jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem tel. 503 813 100 oraz pod e-mailem sklep@sexyone.pl.
  7. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); i akceptuje jego postanowienia.
  8. Dowodem zawarcia Umowy sprzedaży jest faktura w formie elektronicznej.
  9. Klient, wyświetlając swoje Treści, zdjęcia, filmy w ramach publikowanych przez siebie opinii na stronie Sklepu, udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej zgody na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jej przez Monduero sp z o.o. na wszystkich stronach w szczególności na blogu, Instagramie i Facebook, Pinterest, czy w mailingu newsletter prowadzonych przez Monduero sp z o.o.
  10. Klient oświadcza, że publikowane przez niego Treści w ramach min. publikowanych przez siebie opinii o Towarach prezentowanych na Sklepie Sexyone, zdjęć czy filmów są jego autorstwa lub posiada do nich prawa autorskie.
 1. Definicje
  1. Konsument – osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Sprzedawca – Monduero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bezrzeczu przy ul. Podleśnej 17, kod pocztowy 71-216, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin –Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000901834 , NIP: 8513259925, REGON 388973710, adres poczty elektronicznej: sklep@sexyone.ploraz numer telefonu kontaktowego: 503 813 100.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sexyone.pl
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
  10. Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych części newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  14. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma(produkt) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  19. Kody rabatowe– ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Sexyone, udostępniony Klientowi, umożliwiający uzyskanie ustalonego rabatu (kwotowego lub procentowego) na określonych przez daną promocję warunkach, szczegółowo opisanych w regulaminie danej promocji.
  20. Karty podarunkowe– ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Sexyone, udostępniony Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową, umożliwiający zapłatę za zakupy w Sklepie Sexyone o wartości określonej na danej karci podarunkowej, na określonych przez Sklep Sexyone, a przekazanych Klientowi – odrębnych warunkach.
  21. Treść Klienta” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które Klient zdecyduje się wyświetlić w witrynie Sklepu Sexyone.
  22. Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego produktu.
  23. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego produktu.

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Monduero sp z o.o. ul. Podleśna 17, kod pocztowy 71-216 Bezrzecze
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sexyone.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 503 813 100 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

70 1050 1559 1000 0090 8127 7411

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 do 16:00
 1. Wymagania techniczne i podstawowe usługi
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary zalecana jest minimalna rozdzielczość ekranu 1920×1080 i niezbędne są:
 3. urządzenie końcowe(np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików Cookiem oraz obsługa Javascript,
 5. zainstalowany program FlashPlayer.
 6. Sklep internetowy udostępnia swoim klientom i użytkownikom następujące usługi: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. Konto– proces zakładania kota został wskazany w punkcie VI niniejszego Regulaminu
  2. Formularz Zamówienia proces korzystania z formularza zamówienia został wskazany w punkcie VII niniejszego Regulaminu
  3. Newsletter– użytkownik może przystąpić do użytkowania Newslettera po podaniu w formularzu pod nazwą „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne części Newslettera. Aktywacja wymaga również zaznaczenia zgody widocznej w formularzu, a dotyczącej warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a następnie kliknięcie przycisku wyślij.  Zapis na  Newsletter jest również dostępny z poziomu zakładania Konta poprzez zaznaczenie  pola zgody dotyczącego jego wysyłki. Wówczas utworzenie Konta jest jednoznaczne z zapisaniem Usługobiorcy na Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, rezygnacja z niej jest mozłiwa w każdym czasie bez podania przyczyny. Rezygnacja z Newslettera nastąpi poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Preferowaną formą jest mail w na adres Sklepu: sklep@sexyone.pl . Usługobiorca rezygnacje może złożyć również listownie na adres Sklepu podany w punkcie III niniejszego Regulaminu,
 1. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktem VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatki). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę, każdego dni tygodnia.
 7. Klient może złożyć Zamówienie telefonicznie w godzinach pracy Obsługi Klienta
 8. Klient(użytkownik) jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Monduero sp z o.o. z siedzibą w Bezrzeczu oraz osób trzecich. Klient(użytkownik) obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do nie korzystanie z witryny Sklepu w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny Sklepu lub/i który wpływa na dostęp Klientów(użytkowników) do tej witryny Sklepu lub/i który może wyrządzić szkodę witrynie Sklepu lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu.
 9. Klient(użytkownik) zobowiązany jest do nie angażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inną podobną działalność związaną z niniejszą witryną Sklepu;
 10. Klienta (użytkownika) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 11. Zakładanie Konta w Sklepie
 12. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie Sklepu podając niezbędne, zgodne z prawdą dane osobowe(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, a w przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami nazwy firmy oraz numeru NIP), następnie kliknąć pole „Zarejestruj się” oraz potwierdzić decyzję o założeniu konta w Sklepie poprzez kliknięcie w przesłany przez Sklep na adres mailowy podany przy rejestracji link aktywacyjny Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 13. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie III.

VII. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem punkt VIII podpunkt 3.

VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Towaru:
   1. Przesyłka do paczkomatu InPost. Aktualny koszt 14 zł.
   2. Przesyłka kurierska InPost. Aktualny koszt 16 zł
   3. Przesyłka kurierska GLS. Aktualny koszt 19 zł.
   1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
    2. Płatności elektroniczne przelewy online w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
    3. Płatności elektroniczne Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
    4. Odroczone płatności Twisto w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
   1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

IX. Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem VII Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Towaru (z zastrzeżeniem podpunktu 5 i 6 niniejszego punktu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   1. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   2. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
   3. W przypadku żądania dostarczenia Towarów częściami Klient zobowiązany jest do złożenia osobnych zamówień w powiązaniu z każdą dostawą.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży nie wcześniej jednak niż po akceptacji metody płatności odroczonej dla klienta przez bank dostarczający usługę odroczonych płatności tj. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  8. Termin dostawy Produktu do Klientawynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy. Produkty oznaczone jako dostępne na magazynie wysyłane są zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin od złożenia zamówienia.

X. Prawo odstąpienia od umowy

   1. Konsument zgodnie z prawem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep oferuje wydłużony termin odstąpienia od umowy, który wynosi 21 dni.
   2. Bieg terminu określonego w podpunkcie 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
   3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
   4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
   5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie III. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
   6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   7. Skutki odstąpienia od Umowy:
    1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
    3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
    5. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
    6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
    7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
   9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
    1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
    5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

XI. Reklamacja i gwarancja

     1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
     2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
     3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
     4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
     5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
     6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
     7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie III niniejszego Regulaminu.
     8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę lub adres sprzedawcy jeżeli Sprzedawca nie wskazał innego adresu np. adresu producenta wadliwego towaru, jako właściwego do rozpatrzenia reklamacji.
     9. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

     1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

     2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
      1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
      2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
      3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

       1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
       2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
       3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
       4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
        1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
        2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
       5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
       6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
       7. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

XIV. Postanowienia końcowe

       1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
       3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadku wystąpienie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, jak również, co do możliwości realizacji zamówienia lub barku zapłaty za zamówienie Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienie.
       4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
       5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XV. Wzór formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania

.

Lista życzeń
Logowanie
Utwórz konto

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza Polityka prywatności

Odzyskaj hasło

Zapomniane hasło? Proszę wprowadzić nazwę użytkownika lub adres e-mail. Wyślemy w wiadomości email, odnośnik potrzebny do utworzenia nowego hasła.

TOP
Może sie przydać
Twój koszyk 0
OSTATNIO OGLĄDANE 0
SEX ZABAWKI
SEX BIELIZNA
DROGERIA EROTYCZNA
BDSM
INFORMACJE